ศาสนา

พุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับของประเท […]

ศาสนา

พุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับของประเทศกัมพูชาซึ่งปฏิบัติโดย 90.5% ของประชากร – เหมือกันกับประเทศไทยพม่าศรีลังกา อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์และจามมุสลิมได้รับความนิยมในหมู่ประชากรจำนวนมากเช่นกันในเมืองหลวงนอกเหนือจากจังหวัดซึ่งแสดงสัญญาณของการพัฒนา
พระสงฆ์มีวินัยอย่างไม่น่าเชื่อและควรปฏิบัติตามกฎ 227 ข้อ นอกเหนือไปจากศีลธรรมทั้งสิบของการเป็นพุทธที่ยิ่งใหญ่ พระไม่สามารถมีส่วนร่วมในความบันเทิงได้ พวกเขาดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมากที่อุทิศให้กับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับวัด ชาวพุทธมองชีวิตพร้อมด้วยกันกับจักรวาลว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ พวกเขายึดถือคำสั่งของพระพุทธเจ้า เจ้าชายชาวอินเดียที่เกิดในศตวรรษที่หกก่อนคริสต์ศักราช ชาวพุทธเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่ไม่ใช่มนุษย์หรือมนุษย์บนพื้นฐานของกรรม พวกเขาสามารถหลุดจากวัฏจักรนี้โดยการเข้าถึงแก่นแท้ของนิพพาน ซึ่งอาจบรรลุได้ด้วยการทำบุญและทำตามวิถีชีวิตชาวพุทธที่เหมาะสม การทำบุญเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวพุทธ ชาวพุทธในกัมพูชาสร้างบุญกุศลโดยการอุทิศแรงงาน สินค้า หรือเงินให้กับวัดหรือแม้กระทั่งโดยการให้ถวายเพลหนึ่งในสองมื้อประจำวันของพระสงฆ์ เด็กๆ มักจะดูแลต้นไม้ผลไม้และสวนผักภายในวัดหรือวัดของพวกเขา พวกเขาสามารถทำบุญโดยการเป็นคนรับใช้ในวัดหรือพระภิกษุสามเณรในเวลาอันสั้น ชายหนุ่มส่วนใหญ่ยังคงเป็นพระสงฆ์น้อยกว่าหนึ่งปี ในกัมพูชามีพระพุทธรูปแปดปาง – “Mutrea” หมายถึงท่าทางของพระพุทธเจ้า: . คนเกิดวันอาทิตย์ :  บูชาพระพุทธรูป ปางถวายเนตร ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา ลืมพระเนตรทั้งสอง และอยู่ในพระอาการสำรวม  ปางนี้มาจากเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงลืมพระเนตรเพ่งดูต้นโพธิ์เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อระลึกถึงพระคุณของต้นโพธิ์นั้น . คนเกิดวันจันทร์ :  บูชาพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร (หรือ ปางห้ามญาติ) ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นแบเสมอพระอุระ  ปางนี้มาจากเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ห้ามน้ำห้ามฝนเพื่อกำจัดทิฐิของเหล่าชฎิล . คนเกิดวันอังคาร :  บูชาพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอนหนุน) ฝ่าพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียร พระกรทาบไว้บนพระปรัศว์ (สีข้าง) ซ้าย พระบาททั้งสองตั้งซ้อนกัน เหยียดปลายพระบาทเสมอกัน  ปางนี้มาจากพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าไม้รัง เมืองกุสินารา . คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) :  บูชาพระพุทธรูป ปางอุ้มบาตร ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองกบิลพัสดุ์โปรดบรรดาพระญาติและประชาชน . คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) :  บูชาพระพุทธรูป ปางปาลิไลยก์ ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุเบื้องขวา เป็นกิริยาทรงรับ มักจะมีรูปช้างหมอบถวายกระบอกน้ำและลิงถวายรวงผึ้ง  ปางนี้มาจากตอนที่พวกภิกษุชาวโกสัมพีและเวสาลีวิวาทกัน พระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปประทับพระองค์เดียวที่ป่าปาลิไลยก์ โดยมีช้างและลิงมาเฝ้าถวายการรับใช้อยู่ตลอดไตรมาส . คนเกิดวันพฤหัสบดี :  บูชาพระพุทธรูป ปางสมาธิ ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสอง พระหัตถ์ขวาซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย วางบนพระเพลา  เป็นปางที่เตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเจริญสมาธิจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ . คนเกิดวันศุกร์ :  บูชาพระพุทธรูป ปางรำพึง ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยารำพึง  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงรำพึงว่าควรจะสอนธรรมแก่ชาวโลกหรือไม่ เพราะธรรมที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนัก  ท้าวสหัมบดีพรหมจึงมาทูลอาราธนาพระองค์ให้โปรดสัตว์โลก โดยเปรียบมนุษย์กับบัวสี่เหล่าว่า ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วย่อมบานด้วยไออุ่นจากแสงอาทิตย์ฉันใด มนุษย์ผู้มีอุปนิสัยบารมีถึงพร้อม เมื่อได้ฟังธรรมแล้วย่อมจะบรรลุธรรมฉันนั้น . คนเกิดวันเสาร์ :  บูชาพระพุทธรูป ปางนาคปรก ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ แต่ประทับนั่งบนขนดหางของพญานาคซึ่งขดกันเจ็ดชั้น พญานาคแผ่พังพานเป็นห้าเศียรบ้าง เจ็ดเศียรบ้าง  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประทับนั่งพิจารณาธรรมอยู่ที่ร่มไม้จิก เมื่อเกิดพายุฝน พญามุจจลินทนาคราชจึงแสดงอิทธิฤทธิ์แผ่พังพาน ที่มา : หนังสือ “วิชาที่พระพุทธเจ้าไม่สอน” โดย ทวีศักดิ์ ใครบุตร ณัฐวุฒิ/สำนักข่าวทีนิวส์ : รายงาน

ปอยเปตไกด์

รวมข้อมูลครบถ้วนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวทุกรูปแบบรวมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับปอยเปต ตั้งแต่ แนะนำ การเดินทาง ที่พักร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ช๊อปปิ้ง ที่น่าสนใจ

CONTACT US