การทำวีซ่าในประเทศกัมพูชา

การทำวีซ่าในประเทศกัมพูชา การทำวีซ่าพำนักในประเทศกัมพูช […]

การทำวีซ่าในประเทศกัมพูชา

การทำวีซ่าพำนักในประเทศกัมพูชา

การทำวีซ่าในประเทศกัมพูชา

การทำวีซ่าพำนักในประเทศกัมพูชา ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรประชาชน ในการผ่านแดนข้ามไปทางตม.ไทยจะประทับตราออกจากประเทศ และตม.กับพูชาก็จะประทับตราเข้าประเทศ และสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน ในกรณีที่นีกท่องเที่ยวอยู่เกิน 14 วัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ 300 บาท

กัมพูชาได้แบ่งประเภทการทําวีซ่าเป็น 2 ประเภท คือ วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ สําหรับวีซ่า ท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่าย 20 USD เมื่อมาถึงที่สนามบินนานาชาติพนมเปญโดยผู้ที่ได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวสามารถ อยู่ในกัมพูชาได้ 1 เดือน และจะได้รับการต่ออายุให้อีก 1 ครั้งโดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ปัจจุบันกัมพูชาได้ พัฒนาการระบบการขอวีซ่านักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่าน http://www mfaic.gov.kh พร้อมทั้งการชําระเงิน 20 USD ผ่าน PayPal เพื่อหลีกเลี่ยงคิวยาวในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ ตาม E-Visa ใช้ได้เฉพาะ วีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้น สําหรับผู้ที่จะมาทําธุรกิจที่ต้องการพํานักอยู่ใน ประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลานานหรือต้องการ multiple visa ยังต้องยื่นขอวีซ่าผ่านทางช่องทางเดิม (เจ้าหน้าที่)

Work Permit – ใบอนุญาตทํางาน การทำวีซ่าพำนักในประเทศกัมพูชา

สําหรับบุคคลที่ต้องการอยู่ในประเทศนานกว่าสองเดือนหรือหากทํางานจําเป็นต้องมีวีซ่าธุรกิจ โดยใช้ หลักการเดียวกับการขอวีซ่านักท่องเที่ยว คือ ยื่นขอวีซ่าเมื่อมาถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ โดยมีราคา 25 USD โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มขอวีซ่า และยื่นเอกสารพร้อมกับพาสปอร์ต (พาสปอร์ต จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า) โดยใช้ร่วมกับภาพถ่าย และไม่จําเป็นต้องใช้ หลักฐานการจ้างงานแต่อย่างใดวีซ่าธุรกิจจะมีอายุ 1 เดือน แต่สามารถขยายเป็น 1, 3, 6, และ 12 เดือน ได้ โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วีซ่าธุรกิจ 1 และ 3 เดือนเป็นเพียง single visa เท่านั้นถ้าออก นอกประเทศไปแล้วต้องขอวีซ่าใหม่ แต่ในส่วนของวีซ่าธุรกิจ 6 และ 12 เดือน จะเป็น multiple visa ที่ สามารถเข้าออกนอกประเทศได้โดยวีซ่าไม่หมดอายุปกติแล้วการยื่นวีซ่าธุรกิจสามารถทําได้ด้วยตนเองที่ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติพนมเปญแต่จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและจะต้องมีเงิน พิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําวีซ่าธุรกิจ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการทําวีซ่าธุรกิจ นักธุรกิจส่วน ใหญ่ จะใช้บริษัทท่องเที่ยวเป็นตัวแทนจัดการเรื่องวีซ่าให้เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็จะมี ค่าธรรมเนียมในการจัดการตามความเหมาะสม ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่ามีดังนี้

 • 1       เดือน                    30 Dollar
 • 3       เดือน                    75 Dollar
 • 6       เดือน                  150 Dollar
 • 12     เดือน                  280 Dollar

ใบอนุญาตทำงานในกัมพูชา

ชาวต่างชาติที่มาทํางานในกัมพูชาจะต้องมีใบอนุญาตทํางานและบัตรการจ้างงานที่ออกโดยกระทรวง แรงงาน โดยจะได้รับจากนายจ้าง ซึ่งจะต้องต่ออายุทุก 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตทํางานสําหรับชาวต่างชาติในกัมพูชา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวสําหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการให้ออกแก่บุคคลดังต่อไปนี้
  • พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ
  • เจ้าหน้าที่เทคนิค
  •  แรงงานที่มีฝีมือ
  • ผู้ให้บริการหรือแรงงานทั่วไป
 2. ใบอนุญาตทํางานถาวรสําหรับชาวต่างชาติจะได้รับการออกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
  • ผู้อพยพชาวต่างชาติที่ได้รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • นักลงทุนต่างประเทศและคู่สมรสที่ได้รับรองโดยสภาเพื่อการพัฒนาของกัมพูชา 

หมายเหตุ : ใบอนุญาตทํางานทั้ง 2 ประเภทไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะ ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตทํางานของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

ขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

 1. ใบขออนุญาตทํางานชั่วคราว ออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • แบบฟอร์มใบสมัครที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ชุด
  • พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ
  • รูปถ่ายขนาด 4 x 6ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา 
  • ใบรับรองแพทย์ และสัญญาจ้างงาน
  • นโยบายการประกันการจ้างงานของบริษัทที่ออกโดยนายจ้าง หรือ บริษัทประกันภัย
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานชั่วคราว
 2. ใบอนุญาตทํางานถาวรออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • สําเนาเอกสารแสดงตัวผู้อพยพหรือผู้ลงทุน 
  • พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ
  • รูปถ่ายขนาด 4 x 6ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
  • ใบรับรองการเงินจากธนาคารในกัมพูชา
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานถาวร เอกสารต่าง ๆ จะต้องส่งให้สถานีตํารวจเทศบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบ ก่อนที่จะส่งให้ กระทรวงแรงงานจะให้การอนุมัต

แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตทํางานอย่างจริงจัง ทําให้การ จ้างพนักงานต่างชาติส่วนมาก โดยทําแค่ business visa เท่านั้น เพื่อให้พนักงานสามารถพํานักและเดิน ทางเข้าออกประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตามในปี 2557 รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงแรงงานฯ ได้ ออกประกาศเตือนให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทไทยที่เข้ามาดําเนินการในกัมพูชาควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน ภายหลัง 

ปอยเปตไกด์

รวมข้อมูลครบถ้วนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวทุกรูปแบบรวมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับปอยเปต ตั้งแต่ แนะนำ การเดินทาง ที่พักร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ช๊อปปิ้ง ที่น่าสนใจ

CONTACT US